Regulamin strony i sklepu

Regulamin strony i sklepu internetowego
sandrakaminska.eu

Data publikacji: 29 stycznia 2018 r.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony i sklepu internetowego sandrakaminska.eu realizuje firma Lekcje Świadomości – Sandra Kaminska, której właścicielem jest  Sandra Kaminska. Firma zwana dalej jest Lekcjami Świadomości. Firma z siedzibą przy ul. Rataja 5 w Lesznie, kod pocztowy 64-100, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6972350854 oraz REGON 380801323.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@sandrakaminska.eu

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 3. Operator Płatności – Przelewy24,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sandrakaminska.eu/regulamin/,
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sandrakaminska.eu/,
 6. Sprzedawca – Sandra Kaminska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lekcje Świadomości – Sandra Kaminska, której właścicielem jest Sandra Kaminska. Firma z siedzibą przy ul. Rataja 5 w Lesznie, kod pocztowy 64-100, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6972350854 oraz REGON 380801323.
 7. Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniach, kursach, webinarach i sesjach indywidualnych.
 8. Oferta – kursy, szkolenia, webinary i sesje indywidualne dostępne w Sklepie.
 9. Organizator – osoba organizująca kurs, szkolenie, webinar lub sesję indywidualną
 10. Uczestnictwo – branie udziału przez uczestnika w kursie, szkoleniu, webinarze i sesji indywidualnej.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych i usług, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 8. Niniejszy Regulamin określa również zasady udziału w szkoleniach, webinarach, kursach i sesjach indywidualnych organizowanych przez firmę Lekcje Świadomości – Sandra Kaminska.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.08.2018 r. do odwołania.
 10. Dokonanie wpłaty przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Dotyczy to zarówno wpłaty całej kwoty, jak i ewentualnego zadatku na usługi.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.
 5. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4 Warunki płatności i rezerwacji miejsc

 1. Prawo uczestniczenia w szkoleniach, webinarach, kursach i sesjach indywidualnych  mają jedynie te osoby, które zgłoszą się i uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem dostępnym na stronie https://sandrakaminska.eu/
 2. Opłatę za szkolenie można uiścić:
  • poprzez stronę https://sandrakaminska.eu/ za pośrednictwem systemu płatności internetowych – Przelewy24;
  • w wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z Lekcjami Świadomości, poprzez przelew bezpośrednio na konto sprzedawcy;
  • bezpośrednio u Sprzedawcy gotówką.
 3. W przypadku kursów i szkoleń, cennik zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia itp. Uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 4. Uczestnik powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres mailowy numer telefonu) przed rozpoczęciem wybranej oferty.
 5. Wszelkie informacje związane z Ofertą będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres Uczestnika.
 6. Liczba osób w grupach jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników danej Oferty decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6 Zmiany terminu lub planu szkolenia:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty lub wprowadzenia zmian w planie Oferty.
 2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
 3. W przypadku odwołania oferty Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty.
 4. W przypadku odwołania oferty Uczestnik ma prawo do przeniesienia opłaty na inne szkolenie lub zwrotu wpłaconej kwoty.

§ 7 Rezygnacja z uczestnictwa i zwroty kosztów:

1. Rezygnację z uczestnictwa w Ofercie należy zgłosić do organizatora mailowo (kontakt@sandrakaminska.eu)
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni od zakupu Oferty (liczy się data wysłania maila z informacją o odstąpieniu od umowy) Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
3. W przypadku rezygnacji z Oferty przez Uczestnika później niż na 14 dni od zakupu szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
4. W szczególnym przypadku rezygnacji, wynikającym z sytuacji losowych, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty szkoleniowej na to samo szkolenie w innym terminie lub inne szkolenie. Jeśli cena szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia przewyższa wniesioną opłatę, wówczas Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy.
5. Nieobecność w wydarzeniu z Oferty (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

§ 8 Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 9 Dostawa produktu elektronicznego

 1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.

§ 10 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://sandrakaminska.eu/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

§ 13 Dane osobowe oraz wykorzystanie wizerunku:

 1. Zgłoszenie udziału w wydarzeniach z Oferty jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926.
 2. Uczestnik wydarzeń z Oferty wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Lekcje Świadomości – Sandra Kaminska w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów z zachowaniem intymności oraz prywatności w trakcie ćwiczeń osobistych.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Wszystkie sprawy sporne między Konsumentem i/lub Uczestnikiem,  a Organizatorem/ Sprzedawcą rozstrzygane będą polubownie, a w szczególnych przypadkach przez Sąd Powszechny z siedzibą właściwą dla Organizatora/ Sprzedawcy

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.